git各案例命令记录

2020-03-25   843 次阅读


请注意,本文编写于  669  天前,最后编辑于  475  天前,内容可能已经不具有时效性,请谨慎参考。

更改本地和远程分支的名称

git branch -m old_branch new_branch # Rename branch locally

git push origin :old_branch # Delete the old branch

git push --set-upstream origin new_branch # Push the new branch, set local branch to track the new remote

打增量更新包

git diff --name-only | xargs tar -czvf update.tar.gz

Q.E.D.

知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议

Do what i love and just do it !